Khn Ngoan H Phố
Những cu tục ngữ Anh v tiếng Việt tương đương.
You can download e-book about proverbs.

Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it.

Sakya Muni Buddha

Lời Phật dạy : Đừng tin tưởng vo một điều g v phong văn. Đừng tin tưởng điều g v vin vo một tập qun lưu truyền. Đừng tin tưởng điều g v cớ được nhiều ni đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều g d l bt tch của thnh nhn. Đừng tin tưởng điều g d thi quen từ lu khiến ta nhận l điều ấy đng. Đừng tin tưởng điều g do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đ khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều g chỉ vin vo uy tn của cc thầy dạy cc người. Nhưng chỉ tin tưởng ci g m chnh cc người đ từng trải, kinh nghiệm v nhận l đng, c lợi cho mnh v người khc. Chỉ c ci đ mới l đch tối hậu thăng hoa cho con người v cuộc đời. Cc người hy lấy đ lm chỉ chuẩn.

Tăng Chi Bộ Kinh

HOME